Βιβλιογραφία

  1. https://www.healthline.com/nutrition/guarana-benefits#section1
  2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18077056
  3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16533867
  4. https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-935/guarana